Students

David Gormley Northwestern University
Elizabeth Huffaker Stanford University
Jonah Malter Brown University
Sarah Novicoff Stanford University
Mridul Joshi Stanford University
Emma Strouse Stanford University
Qingyang (Ashley) Zhang Stanford University